Hva skjedde med Jonas Fjeld-serien?

Hva skjedde med Jonas Fjeld-serien?
april 24, 2018 Dr. Spruce

Populærlitteratur og politisk sensur?

1932: Sven Elvestad intervjuer Øvre Richter Frich i forbindelse med Frichs 60 års dag. Begge har da vært litterære superstjerner i mange år og samtaler belevent om mat, drikke og krimlitteratur. Som bildet viser er de ikke fremmed for å ta seg et glass og en god sigar til arbeidet. Med god grunn. I 20 år hadde de solgt enorme mengder underholdningslitteratur.
Sven Elvestad skrev under pseudonymet Stein Riverton og hans figurer Asbjørn Krag og Knut Gribb ble raskt bestselgere.
Øvre Richter Frichs første bok om dr. Jonas Fjeld kom i 1911. Serien ble en umiddelbar suksess. De knyttede næver fikk strålende kritikker og solgte i store opplag. Dr. Jonas Fjeld ble et nasjonalt ikon. Hans verdensomspennende eventyr inneholdt utrolige oppfinnelser og påfunn. Frichs Jules Verne-lignende bøker inspirerte generasjoner med nordmenn. Ingen kalte Frich for fascist eller Jonas Fjeld for et nazi-ikon.
Begge var journalister, de bodde for det meste i utlandet og livnærte seg av å skrive. Men en ting var forskjellig. Elvestad var tydelig uttalt fascist, mens Frich var erklært apolitisk. Han hadde klare meninger ja, men foraktet alt som liknet gruppetenkning og politikere generelt.
Da Elvestad døde i 1934, var han fortsatt overbevist fascist. Da Frich døde i sitt hjem utenfor Stockholm i 1945, hadde han aldri vist noe annet en forakt for nazistene og nektet blant annet å gi ut Jonas Fjeld på et naziforlag.

Norsk krim-kanon
I dag står Riverton og detektivene Krag og Gribb igjen som norsk krim-kanon. Det samme kan man ikke si om Jonas Fjeld. Han ligger fortsatt i den brune skuffen.
Hvorfor ble det slik?
I 1965-67 utga Helge Erichsens forlag hele Jonas Fjeld-serien på nytt, med Harald Damsleths omslag fra 30-tallet. (Damsleth ble senere NS plakattegner under krigen.) Disse bøkene sirkulerte i store opplag og var den perfekte hoggestabbe for akademia på begynnelsen av 1970-tallet.
Jonas Fjeld-serien inneholdt “alt” som var galt:
– Sterk norsk mann.
– Svake hjemmeværende kvinner i nød.
– Onde kommunister.
– Omslag lagd av en nazist.
Det er ikke vanskelig å skjønne at denne politisk ukorrekte cocktailen ble vond å svelge.
Flere av tidens litteraturforskere jobbet ut fra en analytisk moteretning hvor det var viktig å avdekke underliggende, ideologiske føringer i populærlitteraturen. Professor Willy Dahl omtalte Øvre Richter Frich i 1975 som “den norske triviallitteraturens mest erklærte rasist og voldsromantiker; han er antikommunist av det mest vulgære, hetsende slag, og det er klare fascistiske trekk i alt han har skrevet”.

Christopher Hals Gylseth gir et annet bilde i sin biografi fra 1997: “Visst var Øvre Richter Frich rasist, men de rasistiske synspunkter som kom til uttrykk i hans romaner var alminnelig aksepterte oppfatninger i mellomkrigstidens Norge og Europa. Ikke bare blant fascister og nazister, men også i de brede lag i folket, blant moderate politikere, jurister og akademikere. Han omtalte heller aldri fascismen eller nazismen med annet enn forakt.”

Det er jeg som er fascist
Det samme kan ikke sies om Sven Elvestad. Han var i følge biograf Bernt Roughtvedt overbevist fascist. Han sa blant annet: “Det er jeg som er fascist. Jeg er den første. Jeg forkynte fascismens ideer da Mussolini var socialistisk opvigler og Hilter sto og malte plankegjerder”. Elvestad var en stor beundrer av Mussolini, han intervjuet Hitler og skrev mangfoldige profascistiske artikler.
Likevel ble han, på samme tid som Frich ble stemplet som fascist, hyllet på flere måter. I 1973 ble en klubb og etter hvert en krimpris, –Rivertonprisen, oppkalt etter han.
Det interessante er hvordan de to norske poplitteraturkjempene Frich og Elvestad fikk så forskjellig skjebne. Mye tyder på at dette handlet om et ønsket valg.
Store tunge kulturpersonligheter som f. eks Andre Bjerke gikk langt i å nedtone Elvestads fascisme.
“Jeg har forsøkt å finne det beste han kan yde av artikkelkunst, konsekvent har jeg kassert alle hans politisk-polemiske ytringer, som uten unntagelse hører hjemme i avishistoriens søppeldunk” skriver Bjerke i forordet til essaysamlingen Fra jernvognens århundre.

Her tar Bjerke for seg avisartiklene som Elvestad skrev mange av. Han velger vekk alt som er brunt. Kvaliteten på det som ikke er profascistisk blir da brukt som argument for å rettferdiggjøre Elvestad. Man ønsket rett og slett å renvaske han.
Der journalisten Sven Elvestad skrev jublende artikler fra Mussolinis Italia, skrev forfatteren Stein Riverton noe mer avdempet politisk sett. Hvis vi leser Rivertons bøker, skjønner vi også at det ble mye lettere å forsvare Sven Elvestad hvis man så bort fra det han skrev som journalist. Alt var galt.

Med Frich var det annerledes.
Frich skrev aldri noe som lignet Elvestads fascismehyllester. Frich mislikte fascistene. Men Frich hadde en annen agenda, han mislikte kommunismen enda mer. Så der Elvestad brukte spalteplass på å hylle fascistene, brukte Frich den på å rakke ned på kommunismen og alt den sto for. Dette er også godt synlig i Jonas Fjeld-bøkene.
Antikommunisme harmonerte lite med det politiske klimaet på 70-tallet. Dette var for mange jevngodt med fascisme. Frich og hans sterke blonde helt ble synonymt med det reaksjonære.

Den sterke mannen
Jonas Fjeld ble unnfanget i 1911. Hvis vi tar av oss 70-tallets nærsynte analysebriller ser vi: Det nye Norge. Nansen, Amundsen og et ferskt nasjonalt selvbilde etter 1905.
Det er liten tvil om at dette danner bakgrunnen for Frichs romanhelt. Dette har lite med fascisme eller nazisme å gjøre. Den norske helten fantes i virkeligheten. Den sterke nordiske mannen som nazistene ble så forelsket i 20 år senere, var ikke deres oppfinnelse. Han var populær i samtiden, og eksisterte i ulike kulturelle utgaver.
I sin lesning av Frich og Fjeld, var ikke 70-talls analytikerne opptatt av dette tidsperspektivet. De var ute etter å innarbeide populærlitteraturen i sitt eget samtidsbilde og sin ideologiske analysemodell. Det de ikke gjorde var å se på populærlitteraturen ut fra dens egne premisser.
Frich skapte en klassisk, internasjonal superhelt. Jonas Fjeld er en individualistisk opprører. En motstander av all borgerlig vanetankegang og statusjag. Han lever et dobbeltliv ikke ulikt Batman, Superman eller Fantomet. Her var Frich tidlig ute. De andre kom over 25 år seinere. Mest av alt ligner Fjeld på figuren Doc Savage som også dukket opp på 30-tallet. Denne sterke amerikanske kirurgen og eventyreren, har svært mange fellestrekk med Fjeld. Tilfeldig?

Don´t judge a book by its cover
Harald Damsleth var NS fremste propaganda-tegner under andre verdenskrig. Når Frich ble relansert i 1965-67 med Damsleths bokomslag fra 30-tallet, var denne estetikken enda nær i folks bevissthet. Dette hadde lite med Frich å gjøre, men var utvilsomt med på å sementere Jonas Fjeld som et reaksjonært ikon.

Frichs rasisme
Frich sier selv om synet på andre “raser”:
“…. Man skal i det hele tatt ikke tale vondt om jødene. Det er sannelig andre man kan mishandle med ukvemsord. Man har jo portugisere, negere, sundmøringer, besarabere og bordelverter.” Jonas Fjeld – Jorden som dreper, 1921

Frich beveger seg langt utenfor grensene av hva som er politisk korrekt i dag. Men sitatet viser at han kanskje ikke er så unyansert som man har ønsket å fremstille han.
C. H. Gylseth sier: Rasismen i Jonas Fjeld-bøkene, og uviljen mot jøder, har også blitt trukket frem. Men dette var altså heller ikke noe uvanlig fenomen i samtiden. Frich utbasunerer slike ting tydelig, akkurat som han uttaler alle sine meninger med brask og bram, men rasisme var utbredte tanker i det norske samfunnet tidlig på 1900-tallet. Rasehygiene ble ansett som fornuftig og fremtidsrettet, også av norske sosialister og sosialdemokrater. Slik sett er det klart at Frichs forfatterskap først og fremst inneholder mange av samtidens brede strømninger.

Ut av skuffen
Siden Frichs negative syn på kommunister provoserte 70-årenes litterære venstreside, var det lett å finne rasistske og antikommunistiske utsagn fra bøkene hans som plasserte han i etterkrigstidens fascismeskuff.
I stedet burde man se på bøkene om Jonas Fjeld som datidens populærkulturelle samtidsbilder. Ført i pennen av en svært fantasifull, visjonær og egenrådig forfatter. Dette er norsk litteraturhistore som tåler dagens lys.

Politisk sensur?
Politisk sensur er noe man i utgangspunktet forbinder med stater eller maktregimer.
Den politiske sensuren i dette tilfellet oppsto når noen få kulturelle meningsbærere så på populærlitteraturen ut fra sine ideologiske analysemodeller og ønsket å tilpasse dette i sitt eget samtidsbilde.
På tidlig 1970-tall var AKP-ml bevegelsen dominerende meningsbærere innenfor kulturlivet. Litteraturfeltet var ikke noe unntak. Mange viktige posisjoner ble besatt av AKP-ml´ere. Det var viktig for dem å definere hva som var verdifull litteratur. I dette regimet var det liten plass til fantastisk litteratur fra en svunnen tid. Litteraturen skulle være sosialrealistisk og reflektere den gjeldene ideologi.
Frich & Fjeld passet overhode ikke inn i dette bildet med sin frodige fantasi, fantastiske eventyr og actionfylte plott. Det var også lett og angripe Frich for vold, rasisme og sjargongen som var en del av den kulturelle sfæren på begynnelsen av 1900-tallet.
Sven Elvestad/Stein Riverton var derimot lettere å tilpasse. Detektivhelten Asbjørn Krag løste problemene intellektuelt, og opererte i en langt mer sosialrealistisk kontekst. Det eneste man trengte å gjøre var og se bort fra at forfatteren var erklært fascist.
Når det gjaldt Frich & Fjeld var det ingen som tok til motmæle på 1970-tallet når deres plass i den norske litteraturhistorien ble omdefinert. Med god hjelp fra Harald Damsleths omslag ble da konsensus at Frich var en fascist og Jonas Fjeld et nazi ikon.
Resultatet er at et helt forfatterskap har blitt definert ut av norsk litteraturhistorie som noe “brunt”.
Dette er ikke nødvendigvis gjort med fullt overlegg. Det gjort utfra en tanke om hva som er politisk korrekt. Vi mener at denne lesingen er altfor ensidig i forhold til det faktiske innholdet i Jonas Fjeld- serien. Serien har som nevnt en rekke kvaliteter utover de åpnebare epokerelaterte “skavankene” det er lett å henge seg opp i i ettertid.

Hvem forvalter sannheten?
Hvem er det som til enhver tid forvalter sannheten og bestemmer hva som skal stå igjen i historien? Dette er et stort spørsmål, men svaret er ganske enkelt. Det er de som på en eller annen måte har makten i en tidsperiode. Noen ganger blir utfallet av dette ubalansert fordi makthaverene har en for ensidig agenda. Da er det viktig at man i ettertid har muligheten til å se på, eller i denne sammenhengen, lese tekster på nytt og gjøre seg opp sin egen oppdaterte mening.

Omskrivning av litterære tekster i det “godes tjeneste”. – En høyaktuell problemstilling:
Vi har fått spørsmål om hvorfor vi ikke vil omskrive Jonas Fjeld-serien samtidig som vi språkfornyer den: Vi kunne “tatt en Pippi” og fjernet “negerkonge” etc fra Fjeld-serien.
Vi mener at denne type politisk korrekt omskriving av flere grunner er svært problematisk. Vi mener også at denne problemstillingen er mer aktuell enn på lenge:
Den omskriving som skjer i den politiske korrekthetens navn ansees som greit så lenge det er snakk om å fjerne “negerkonge” fra Pippi. Det skjer i det “godes tjeneste”.
Hva om et helt annet regime kommer inn å tar seg de samme friheter. Hva om f.eks. Donald Trump og hans meningsfeller gjør det samme med innhold som ikke passer deres verdensbilde?

Originalteksten bør derfor få lov å stå innholdsmessige slik den ble skrevet.
Først på den måten kan den gi oss et tydeligere bilde av, og en nyttig innsikt i den turbulente tiden mellom de to verdenskrigene. Dette bildet kan være svært vanskelig å se med “dagens blikk” som er filtrert gjennom senere historiske hendelser. Annen verdenskrig spesielt, men i Frich sitt tilfelle også tidlig 70-talls kommunisme.

God nylesning!

Christian G. Falch
Dr. Spruce Books


Vil du vite mer om denne interessante historien?

Her kan du bestille Christopher Hals Gylseths Øvre Richter Frich biografi:


Lyst til å lese bøkene?


Her er papirutgavene i Dr. Spruce butikk:

JONAS FJELD-SERIEN 1 – De knyttede never

Av Øvre Richter Frich – 128 sider – Ny omslagsillustrasjon Mikkel McAlinden

Det hele begynner i Jonas Fjelds hemmelige hule i Homansbyen i Oslo. Fjeld og den finske dvergen Ilmari Erko forbereder et halsbrekkende bankkupp…

Kun 149 kr

Mer om boken – bestill her

JONAS FJELD-SERIEN 2 – Kondoren

Av Øvre Richter Frich – 134 sider – Ny omslagsillustrasjon Marthe Thorshaug

Jonas Fjeld flykter til Argentina. Fra storbyen Buenos Aires inn i Amazonas ville dyp. På den selvdestruktive flukten møter han sterke Donna Francesca, eventyreren Toréll og tobaen Paquai. – “Kondoren” blir skapt…

Kun 149 kr

Mer om boken – bestill her

 JONAS FJELD-SERIEN 3 – Gullåren

Av Øvre Richter Frich – 148 sider – Ny omslagsillustrasjon Anders Smebye

Vi blir med på en spektakulær tur fra Panama, via San Fransisco til Yukon-elvens bredder og Nord-Amerikas gullfylte skoger. Dette er siste bok i “trilogien” om reisen som forvandler Jonas Fjeld fra røver til helt…

Kun 149 kr

Mer om boken – bestill her

JONAS FJELD-SERIEN 4- De sorte gribber

Av Øvre Richter Frich – 156 sider – Ny omslagsillustrasjon Behzad Farazollahi

Det er vår og folkefest på Karl Johan. Ti tusener er samlet på Slottsplassen. Den feststemte hovedstaden blir angrepet fra luften av “de sorte gribber”! – Terroren rammer stygt og Jonas Fjeld må ordne opp… Med seg på laget har han sine beste følgesvenner: den finske dvergen Ilmari Erko og den enarmede briten Ralph Burns! De tar opp jakten i et falkelignende elektrisk fly med de mest fantastiske egenskaper.

Kun 179 kr

Mer om boken – bestill her

 JONAS FJELD-SERIEN 5 – Den gylne pest

Av Øvre Richter Frich – 170 sider – Ny omslagsillustrasjon Lars Laumann

Med en sinnrik plan forsøker anarkisten Jacques Delma å velte de internasjonale finansinstitusjoner – med ekte gull. Jonas Fjeld blir kalt til London for å hjelpe Bank of England… Bokens grand finale på Tofteholmen i indre Oslofjord mangler sidestykke i norsk litteratur.

Kun 179 kr

Mer om boken – bestill her

 JONAS FJELD-SERIEN 6 – I sølvlandets natt

Av Øvre Richter Frich – 190 sider – Ny omslagsillustrasjon Jørgen Nordlie

En norsk minister blir kidnappet av en meksikansk bande med selveste Emiliano Zapata i spissen! En handlingsrammet norsk regjering får råd av Kong Haakon om å kontakte Jonas Fjeld…

Kun 179 kr

Mer om boken – bestill her

Bestill rett fra oss i vår enkle og sikre nettbutikk!

Legg merke til: https, den grønne hengelåsen og “Secure” betyr at siden er kryptert og sikker å handle på!
Du kan betale med PayPal eller de fleste kredittkort som VISA, Mastercard osv. 

 


 

HAR DU LYST TIL Å LESE JONAS FJELD MED EN GANG – ELLER ØNSKER Å LESE VIDERE I SERIEN – Prøv en av våre e-bøker:

Hittil utkommet:

JONAS FJELD 1 – “DE KNYTTEDE NEVER”
av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_1_3

PRØVELES ELLER KJØP HER:
02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Det hele begynner i Jonas Fjelds hemmelige hule i Homansbyen i Oslo. Fjeld og den finske dvergen Ilmari Erko forbereder et halsbrekkende bankkupp…
Ingenting går helt som planlagt og vi dras inn i en forrykende jakt som setter premissene for de påfølgende bøkene i Jonas Fjeld-serien!

“Ved Hønefoss gikk Fjeld hurtig ut. Han var alene på perrongen med konduktøren. Godsvognens dør ble slått opp. Der stod hans koffert side om side med den gule.
– Ja, nå greier jeg meg selv, sa Fjeld. Og konduktøren gikk tilbake til sine plikter. Fjeld hoppet inn i vognen, det lød et svakt knekk, og låsen på den gule kofferten sprang opp under trykket av et brekkjern. Der lå Erko bundet og kneblet.”


 

JONAS FJELD 2 – “KONDOREN”
av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_2

PRØVELES ELLER KJØP HER:
02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

I Kondoren følger vi Jonas Fjelds flukt til Argentina – Fra verdensmetropolen Buenos Aires til det dypeste av Amazonas. På pampasen møter vi for første gang en av Jonas Fjeld-seriens meste kjente kvinnelige bifigurer; den unge og vakre Donna Francesca. Hun gir han en inka-lykkeamulett som tilskrives ekstraordinære egenskaper. Fjeld bærer denne rundt halsen gjennom resten av serien og den redder han mangfoldige ganger…

“- Du kan da ingenting. Vi kommer til å begrave deg før måneden er omme. Lærer dere ikke noe der oppe i Norge? Jeg tør nesten ikke slippe deg ut på pampasen. De hakker deg til plukkfisk. Hva sier du til å bli stallmester hos far eller min livtjener? Så kunne vi tale fransk hele dagen og fiske laks i elven.
Den unge damen så henrykt ut over ideen.
– Jeg er redd for at jeg ikke duger til å være tjener heller, sa Fjeld. – Vi har så vanskelig for å bøye ryggen hjemme i mitt fedreland. Sant å si tror jeg at jeg helst ville forsøke på å bli slått i hjel på en anstendig måte. Det er jo en egen spenning ved det, ikke sant?”


 

JONAS FJELD 3 – “GULLÅREN”
av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_3

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Jonas Fjeld våkner til åpningen av Panamakanalen… To år før den åpnet i virkeligheten! – Vi blir med på en spektakulær tur fra Panama, via San Fransisco til Yukon-elvens bredder og Nord-Amerikas gullfylte skoger. Dette er siste bok i “trilogien” om reisen som omformer Jonas Fjeld fra røver til helt…

“- Og hva vil De nå ta Dem for? spurte Huysmann utålmodig.
– Eventyr og atter eventyr, mumlet den syke og veltet seg ut av hengekøyen og strakte armene. – Det er veien for dem som har lidt skipbrudd. – Farer, anstrengelser og nød, det er medisin for en mann, som har sett solen gå ned for alltid.”


 

JONAS FJELD 4 – “DE SORTE GRIBBER”
av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_4

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Det er vår og folkefest på Karl Johan. Ti tusener er samlet på Slottsplassen. Den feststemte hovedstaden blir angrepet fra luften av “de sorte gribber”!
Terroren rammer stygt og Jonas Fjeld må ordne opp… Med seg på laget har han sine beste følgesvenner: den finske dvergen Ilmari Erko og den enarmede briten Ralph Burns!

“Politimesteren så ettertenksomt opp i luften som om han søkte etter et eller annet ukjent. Det var kommet noe fortenkt over ham.
– Å, sa han nølende, – vi får så mange av den slags. Hvis man skulle ta hensyn til alle mulige anonyme advarsler, kunne man snarest mulig bestille plass på Dikemark. Det er forresten et ganske underlig telegram. Det står bare:
Beware of the vultures.
– Vultures?
– Ja – vokt Dem for gribbene…”


 

JONAS FJELD 5 – “DEN GYLNE PEST”

av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_5

PRØVELES ELLER KJØP HER:
02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

“- Han har funnet det, sa kjemikeren plutselig. – Jeg så det på hans øyne.
– Hva da? spurte den andre.
– De nye strålene som vi andre søker etter. Den radioaktive kraft som kan spalte natrium. Den kreftenes konsentrasjon som van Helmont, Laskaris og Paracelsus drømte om.
– De mener?
– At mannen der inne har funnet veien til det store mysterium… gull – gull! Stol på det, dr. Fjeld.”

I “Den gylne pest” utfordres gullet som myntfot for verdens banker. Med en sinnrik plan forsøker skurken Jacques Delma å velte de internasjonale finansinstitusjoner – med gull. Jonas Fjeld blir kalt til London for å hjelpe Bank of England… Bokens grand finale på Tofteholmen i indre Oslofjord mangler sidestykke i norsk litteratur.


 

JONAS FJELD 6 – “I SØLVLANDETS NATT”
av Øvre Richter Frich

DRS_cover_JF_380_6

PRØVELES ELLER KJØP HER:
02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

En norsk minister blir kidnappet av en meksikansk bande med selveste Emiliano Zapata i spissen! En handlingsrammet norsk regjering får råd av Kong Haakon om å kontakte Jonas Fjeld…

“- Hva sier De? sa han hest. – Vil denne gode mannen henge meg? Er jeg ikke Norges minister og medlem av det internasjonale råd?
– La oss ikke beskjeftige oss med digresjoner, avbrøt Fjeld ham kaldt. – Vi har kjensgjerningene midt inn på livet. Det må handles.
– Ja, det må handles, gjentok ministeren mekanisk.
– Hva sier han ? spurte Zapata mistenksom.
– Han mener at en million må være nok, svarte Fjeld på engelsk.
– To millioner eller mannens liv!”

En av de mer blodige bøkene i Jonas Fjeld-serien. Øvre Richter Frich tar seg noen friheter og omskriver Mexicos historie på en lite diskret måte.


 

JONAS FJELD-serien 7 “FLYVEFISKEN”
av Øvre Richter Frich

Jonas Fjeld-serien 7 - Flyvefisken. Restaurert utgave © 2016 Dr Spruce Books

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Da Flyvefisken kom i 1914 hadde den undertittelen: Roman fra verdenskrigen 1921.
Frich maler et fremtidsscenario hvor verdenskrigen begynner på Norges dørstokk. Russland, Tyskland og England er alle interessert i å befeste Kristiansand.
Men Norge lar seg ikke pelle på nesen slik stormaktene tror – Jonas Fjeld er på saken. Den geniale finske dvergen Illmari Erko har konstruert en flyvende ubåt og et lydløst sprengstoff. Vi sier ikke mer!

I beste Jules Verne stil lar Øvre Richter Frich fantasien dra avgårde i dette spennende eventyret lagt noen år frem i tid. Ilmari Erkos hyperavanserte flyvende ubåt går på elektrisk energi og inneholder mange tekniske finesser, som ville vært banebrytende den dag i dag. Frichs grep med å skrive handlingen litt inn i fremtiden gir han store friheter i forhold til historiske fakta, som han elegant fletter inn i handlingen. Et scenario der Russland bruker deler av Norge i et internasjonalt spill er jo påfallende aktuelt også idag.


 

JONAS FJELD-serien 8 “DEN RØDE TÅKE”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

En moderne sjørøverroman fra Atlanterhavs-dampernes tid. USAs nye stolthet – verdens største og raskeste passasjerskip – The Eagle, skal på sin jomfrutur og er fullastet med den amerikanske millionadelen. Alt ser strålende ut helt til tåken setter inn…

– Hva ser De nå? spurte han.
– Forunderlig, mumlet italieneren. – Det er som om det danser en bølge av glinsende reflekser foran øynene mine, en underlig klarhet.
– Ser De røyken fra min sigar? spurte Morton spent.
– Nei, svarte Cerani forbauset. – Alt flyter sammen til en egen gjennomsiktig, rødlig…
– Ja, avbrøt den høye mannen ham og strøk seg gjennom håret. Det er verdens siste vidunder. Den røde tåke.


 

JONAS FJELD-serien 9 “HAVETS ØYNE”
av Øvre Richter Frich

Jonas Fjeld-serien 9 - Havets øyne. Restaurert utgave © 2016 Dr Spruce Books

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Den norske silden blir stjålet av misunnelige utledninger i dette fantastiske eventyret fra Stavanger. Bakteppet er Chr. Bjellands banebrytende oppfinnelser som revolusjonerte hermetikkindustrien og utkonkurrerte franske sardiner på verdensmarkedet. Franskmennene vil ha hevn. Frich lar dem finne opp en moderne fabrikktråler som støvsuger havet for fisk og foredler den ombord! Dette ranet av norske råvareskatter er det kun en mann som kan stoppe… Dr. Jonas Fjeld får en hard kamp mot den forrykte vitenskapsmannen Baron de Nozier.

“- Men de gode herrer i Stavanger skal ikke lure oss for det. De står foran en klippe som skal knuse dem. Og siden skal turen komme til de andre langs kysten i dette selvgode og viktige sildeeterlandet. Èn mann mot dem alle. Èn vilje mot hundretusen fiskere. Èn havets hersker mot havets treller… Baron de Nozier skal knuse dem.”


 

JONAS FJELD-serien 10 “DONNA FRANCESCA”
av Øvre Richter Frich

Jonas Fjeld-serien 10 - Donna Francesca. Restaurert utgave © 2016 Dr Spruce Books

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Den freidige argentinske superkvinnen Donna Francesca – en av Jonas Fjeld-seriens sterkeste kvinneskikkelser – møter Fjeld tilfeldigvis på gaten i Stockholm. Det blir et intenst gjensyn etter mange års fravær. Ikke lenge etterpå står de sammen på barrikadene i Buenos Aires.
Argentina står på kanten av et blodig kupp ledet av “Slakteren fra Fray Bentos” og dvergen Demetrius. I en bok med mange usle menn, viser Donna Francesca en overlegen styrke, men helt usårbar er hun ikke.

“- Du er så kjølig mot meg, Johnny, sa hun og la sin lille hånd på hans arm. – Er ikke vi to fast knyttet til hverandre? Har ikke du reddet mitt liv? Og går du ikke med min amulett på halsen? Husker du hva gauchoene kalte deg? Kondoren, – den veldige hvite kondoren fra Cordilleras.”


 

JONAS FJELD-serien 11 “HAMMERSLAGET”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

En epidemi av sinnssykdom herjer London. Normale folk ender opp som grønnsaker på sinnssykehusene. De lærde doktorer vet ikke råd. En sen kveld i Holborn blir en sosialistisk stjernepolitiker utsatt for et mystisk angrep. Et skarpøyd vitne ser episoden.– Det er Jonas Fjelds beste venn, den enbente eks-detektiven Ralph Burns.

“Artikkelen lyder ganske overbevisende, men er helt uholdbar. Tittelen er “Den epidemiske sinnssykdom”. Therese nikket ivrig. – Det har jeg lest om, den skal visst være fryktelig. Forekommer den bare i England?
– Vær forsiktig, unge dame, sa Fjeld spøkende. Den sinnssykdommen forekommer ikke så rent sjelden blant unge, smukke damer.”


 

JONAS FJELD-serien 12 “LILLE JONAS FJELD”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Jonas Fjelds sønn er 13 år, hans talenter har ingen grenser. Han dyrker en hobby som er uvanlig blant dagens ungdom: Flyving – Lille Jonas er en av Norges beste ungdomspiloter! Han er ute på flytur med sin venninne Marja, da de blir kidnappet av slemme utledninger og en fransklærer med eget fly! Jonas Fjeld senior må ordne opp…

Lille Jonas Fjeld var opprinnelig tenkt som en barnebok. Det er den ikke. Dette noe underlige forsøket på å innføre Jonas Fjeld jr som egen helt, kan vel ikke sies å være Frichs aller beste. Boken er likevel ikke helt uten interessante samtidsdetaljer, men blir en historie for de spesielt interesserte.


 

JONAS FJELD-serien 13 “LUCIFERS ØYE”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Anarkistiske banditter stivner og dør på mystisk vis i Paris og London. Felles for dem alle er at de lyser i mørket som fosforaktige sankthansormer! Denne underlige saken vekker Jonas Fjelds nysgjerrighet. Jakten på sannheten fører oss inn i en klassisk Frich-historie der “moderne” vitenskap møter samtidsfenomener på en fantastisk måte!

“De stirrer allerede inn i evigheten. Merker De ikke det selv. Det står skrevet at den som ser Jehova dør. De har sett inn i Lucifers øye. Og det bringer døden. Kanskje det er den største lykke for oss falne engler fra maktens paradis.”


 

JONAS FJELD-serien 14 “JORDEN SOM DREPER”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

En fantastisk hemmelighet blir stjålet fra Dalai Lamas kloster i Tibet.
Et mystisk formular får liv til å utvikle seg i ekspressfart. Grådige engelske storbønder ser muligheter til å revolusjonere landbruket: nå kan man dyrke på rekordtid. Men ingenting viser seg å være helt slik det først fremstår.
Med sin mangslunge kunnskap om det meste, blander Frich her myter, opprørskamp og menneskelig grådighet sammen til en svært interessant bok. Boken inneholder noen kostelige menneskeskildringer og er påfallende høyaktuell! En av seriens beste!

“Kanuga reiste seg, pakket det gamle, gulnede dokumentet fra Lhasa sammen og låste det omhyggelig inn i et skap. Han ble stående en stund i dype tanker.
– Jorden som dreper, mumlet han – jorden som dreper.
– Undres på om det er veien?”


JONAS FJELD-serien 15 “PANS FLØYTE”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Den berømte impresarioen Dr. Theo Rasp og en kjent operasangerinne blir plutselig sinnsyke. Det viser seg at de begge har hatt besøk av en mystisk litauisk fløytespiller. Urmusikken fra de dype litauiske skoger ser ut til å ha uante effekter på folk og galskapen brer om seg. Jonas Fjeld blir nysgjerrig og begynner å undersøke denne overnaturlige saken…
Resultatet er en fin og sarkastisk skildring av mellomkrigstidens musikk-scene, – med innslag av spiritistiske overtoner.

– Jeg tror ikke at musikken hans har makt over alle, sa han. – Den biter ikke på meg, – kanskje fordi jeg selv har vandret så mye i den urskogen hvor disse tonene er født. Men at det er en absolutt gift for oversiviliserte bymennesker, har vi jo sett klare eksempler på.


 

JONAS FJELD-serien 16 – “DE UDØDELIGE DVERGER”
av Øvre Richter Frich

PRØVELES ELLER KJØP HER:

02_ebok_logo_screen_positiv_rgb_small-1

ibookstore

Den anerkjente professor Raymond St. Clair segner om og dør i Amazonas etter en strabasiøs ekspedisjon. Til alt hell i indianeren Paquais armer. St. Clair etterlater seg et testamente, en fantastisk hemmelighet og et smellvakkert barnebarn.
Paquai tilkaller sin gode venn Jonas Fjeld som straks drar til i et velskildret Lima for å undersøke saken! Her møter han utspekulerte skurker fra alle samfunnslag.
Ledsaget av den allsidige svarte tungvektsbokseren Kid Carson og den vakre Inez St. Clair drar Jonas Fjeld inn i jungelen i jakten på noen mystiske udødelige dverger. Det blir et utrolig eventyr av ypperste Frich-kvalitet! – En av seriens mest sentrale bøker.

– Det ligger en liten dagbok i brystlommen min, sa han. – Ta den når jeg er død, og send den til en eller annen som kan fortsette hvor jeg slapp. Mitt navn, min adresse og mitt testamente finnes samme sted. Det er store ting som gjemmes i boken. Det er veien til et veldig mysterium.

 


Alle e-bøker er også tilgjengelige i alle norske e-bokbutikker som f.eks Tanum.no, Norli.no, Bokkilden.no, Ark.no m. flere.

 

 

MER INFORMASJON OM HELE SERIEN FINNER DU HER:

JONAS FJELD-SERIESIDE

 

HOLD DEG OPPDATERT OM JONAS FJELD-SERIEN: